Tag: CRM quan hệ khách hàng

    Giải pháp Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng, PROVIEW CRM™

    Giải pháp Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng, PROVIEW CRM™

    Thúc đẩy quá trình bán hàng chuyên nghiệp.Phần mềm được thiết kế theo các bước trong quy trình bán hàng tốt nhất.Hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng tổng thể, gia tăng sự hài lòng khách hàng, tăng năng suất bán hàng, nâng cao tỷ lệ bán hàng thành công, tăng doanh thu. Quản trị khách hàng chuyên nghiệp