Tag: Kiểm toán nội bộ

    Giải pháp Phần mềm Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, PROVIEW IAS™

    Giải pháp Phần mềm Kiểm toán, Kiểm soát nội bộ, PROVIEW IAS™

    PROVIEW IAS™ là Phần mềm Kiểm toán tổng thể giúp quản trị, tác nghiệp và nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ toàn diện của các ngân hàng, tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức theo kỹ thuật kiểm toán hiện đại, kiểm toán theo kỹ thuật kiểm toán định hướng rủi ro (Risk based audit approach)