Tag: Phần mềm

  Giải pháp Phần mềm ngân hàng lõi, Core banking, PROVIEW BANK 2.0™

  Giải pháp Phần mềm ngân hàng lõi, Core banking, PROVIEW BANK 2.0™

  PROVIEW BANK 2.0™ là Phần mềm Ngân hàng lõi, core banking thế hệ mới, tổng thể giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng thực hiện quản trị toàn bộ hoạt động của ngân hàng với nền tảng giao diện chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế giúp tổ chức hoạt động, tác nghiệp mọi lúc mọi nơi.

  Giải pháp Phần mềm Quản lý nguồn vốn, OCMS™

  Giải pháp Phần mềm Quản lý nguồn vốn, OCMS™

  PROVIEW OCMS™ là Phần mềm Quản lý giao dịch nguồn vốn, Capital Management Solutions tổng thể giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng thực hiện việc giao dịch, quản lý nguồn vốn, và thực hiện các giao dịch về tiền tệ, ngoại tệ trực tuyến.

  Giải pháp Phần mềm Quản lý trường đại học, PROVIEW MUS™

  Giải pháp Phần mềm Quản lý trường đại học, PROVIEW MUS™

  PROVIEW MUS™ là Phần mềm Quản lý trường đại học tổng thể (Meta University Solutions) quy mô toàn cầu, quản lý đào tạo, đào tạo trực tuyến tổng thể với công nghệ đào tạo trực tuyến thế hệ thứ 3 (E-Learning 3.0) giúp các trường Đại học, cao đẳng, trung học đào tạo trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.

  Giải pháp Phần mềm Quản lý rủi ro hoạt động, PROVIEW ORM™

  Giải pháp Phần mềm Quản lý rủi ro hoạt động, PROVIEW ORM™

  PROVIEW ORM™ là Phần mềm Quản lý rủi ro Hoạt động tổng thể giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp có công cụ hỗ trợ công tác quản trị rủi ro hoạt động theo chuẩn mực quốc tế Basel II và các quy định quản trị rủi ro hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  Giải pháp Phần mềm Phòng chống rửa tiền, PROVIEW ALM™

  Giải pháp Phần mềm Phòng chống rửa tiền, PROVIEW ALM™

  PROVIEW ALM™ là Phần mềm Phòng chống rửa tiền chuyên nghiệp và tổng thể giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp có hỗ trợ công tác phòng chống rửa tiền, và định danh khách hàng đạt các tiêu chuẩn quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật có liên quan.

  Giải pháp Phần mềm thư viện số, thư viện trực tuyến, PROVIEW TVS™

  Giải pháp Phần mềm thư viện số, thư viện trực tuyến, PROVIEW TVS™

  PROVIEW TVS™ là Phần mềm Thư viện số, thư viện trực tuyến tổng thể với công nghệ hiện đại giúp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tập đoàn, doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán quản lý tài nguyên, sách, tạp chí, luận án, đồ án, các đề tài nghiên cứu khoa học, hình ảnh, âm thanh

  Giải pháp Phần mềm Thi, sát hạch, test trực tuyến, PROVIEW TEST™

  Giải pháp Phần mềm Thi, sát hạch, test trực tuyến, PROVIEW TEST™

  PROVIEW TEST™ là Phần mềm Thi, sát hạch trực tuyến tổng thể với công nghệ hiện đại giúp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tập đoàn, doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán thi, sát hạch, đánh giá sau đào tạo, đánh giá định kỳ nguồn nhân lực,

  Giải pháp Phần mềm Cấp tín dụng trực tuyến, PROVIEW CMO™

  Giải pháp Phần mềm Cấp tín dụng trực tuyến, PROVIEW CMO™

  PROVIEW CMO™ là Phần mềm Phê duyệt khoản vay và Cấp tín dụng trực tuyến chuyên nghiệp giúp tự động hóa tối đa hoạt động cho vay cả đối tượng Khách hàng Cá nhân, Khách hàng Doanh nghiệp, Khách hàng Tổ chức.

  Giải pháp Phần mềm đào tạo trực tuyến, PROVIEW E-Learning 3.0™

  Giải pháp Phần mềm đào tạo trực tuyến, PROVIEW E-Learning 3.0™

  PROVIEW E-Learning 3.0™ là Phần mềm Quản lý đào tạo, đào tạo trực tuyến tổng thể với công nghệ đào tạo trực tuyến thế hệ thứ 3 (E-Learning 3.0) giúp các ngân hàng, các tổ chức tín dụng giải quyết triệt để bài toán đào tạo và huấn luyện nguồn nhân lực chất lượng cao cho khách hàng, đối tác và cán bộ

  Giải pháp Phần mềm Đo lường hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™

  Giải pháp Phần mềm Đo lường hiệu quả hoạt động, PROVIEW KPI™

  PROVIEW KPI™ là Phần mềm Đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động giúp các ngân hàng, các công ty tài chính, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổ chức đo lường, quản lý hiệu quả hoạt động trực tuyến theo mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard- BSC).